Pasūtījuma veikšanas, norēķināšanās un piegādes noteikumi

 

Ar savu reģistrāciju sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TEDRA PARTNERI" (turpmāk - Pārdevējs) interneta vietnē hifisystems.lv izvietotajā E-veikalā (turpmāk – E-veikals), tā lietotājs (turpmāk - Pircējs) piekrīt šiem noteikumiem.

Pārdevējs ir  oficiālais Bose® izplatītājs Latvijā. E-veikals paredzēts Bose ® ražotās produkcijas (turpmāk - Prece) tirdzniecībai. Pircējs var iegādāties E-veikalā izvietotās Preces, ievērojot šos noteikumus.

Izveidojot kontu E-veikalā Pircējam nepieciešams norādīt vārdu, uzvāru, e-pasta adresi, tālruņa numuru, pasta adresi un datus, kas saistīti ar maksājumu. Pārdevējs identificē Pircēju pēc tā lietotājvārda, kas ir Pircēja e-pasta adrese un paroles, kuru Pircējs ir norādījis reģistrējoties. Tas ļauj Pārdevējam nodrošināt pilnvērtīgu pasūtījuma izpildi un informēt Pircēju par pasūtījuma izpildes statusu.

Pārdevējs uzņemas visu atbildību par Pircēja datu konfidencialitāti un neizpaušanu trešajām personām, līdz ar to jebkurš Pasūtījums, kas tiek veikts ar konkrēto lietotājvārdu un paroli, ir Pircējam saistošs un tas nav tiesīgs no šī Pasūtījuma atkāpties, izņemot šajos noteikumos noteiktos gadījumus.

Veicot Preču pasūtījumu E-veikalā, Pircēja pilnvarotā persona – Lietotājs pilnībā apliecina to, ka ir iepazinies ar Pasūtījumā iekļauto Preču specifikāciju, un apstiprina to atbilstību Pircēja vajadzībām. Pārdevējs nenes atbildību par piegādāto Preču neatbilstību Pircēja vajadzībām vai to nesaderību ar kādām Pircēja lietošanā esošajām Precēm.

Jebkura E-veikalā iekļautā informācija (piemēram, Preču cenas un atlikumi noliktavā) ir konfidenciāla un bez Pārdevēja rakstveida atļaujas nav izpaužama trešajām personām. Jebkurā šī punkta noteikumu pārkāpuma gadījumā Pircējs apņemas atlīdzināt Pārdevējam visus radītos zaudējumus.

Ar brīdi, kad Pircējs E-veikalā izveido Pasūtījumu un to nosūta Pārdevējam, tas Pircējam kļūst saistošs. E-veikals nosūta Pircējam e-pasta vēstuli, kurā tiek sniegta informācija par veikto Pasūtījumu, un interneta saikne, kuru izmantojot, Pasūtījums var tikt atcelts vai mainīts. Saikne var tikt izmantota 60 minūšu laikā pēc Pasūtījuma izveidošanas. Ja šajā laikā Pasūtījums netiek atcelts, Pircējam tiek nosūtīts rēķins par Pasūtījuma apmaksu.

Katras Preces cena ir norādīta E-veikalā un rēķinā. Ja Preci nav iespējams piegādāt par rēķinā norādīto cenu, Pārdevējs par to informē Pircēju. Ja Pircējs nepiekrīt cenas izmaiņām, Pārdevējam ir tiesības atteikt Pasūtījuma izpildi, un saņemt samaksāto naudu.

  Norēķinu veidi un apmaksas kārtība

  Rēķina par Preču iegādi E-veikalā apmaksa veicama bezskaidrā veidā - ar bankas pārskaitījumu vai interneta banku par pilnu summu avansā.

  Rēķins par Pasūtījumu jāapmaksā piecu darba dienu laikā pēc Rēķina nosūtīšanas, ja Rēķinā netiek norādīts cits apmaksas termiņš. Ja Rēķins netiek apmaksāts noteiktajā termiņā, uzskatāms, ka Pircējs no Pasūtījuma atteicies.

  Pēc Rēķina apmaksas Pircējs nav tiesīgs atteikties no Pasūtījuma vai to mainīt bez atsevišķas vienošanās ar Pārdevēju.

  Apmaksa par Precēm uzskatāma par paveiktu brīdī, kad nauda ir ieskaitīta Pārdevēja norādītajā bankas kontā.

    Preces piegāde un saņemšana

    Preces piegāde Latvijas teritorijā ir bezmaksas.

    Pieņemot Preci Pircēja pienākums ir pārliecināties par Preces stāvokli un skaitu. Ja, pieņemot Preci, tiek konstatēts Preču iztrūkums vai Preces bojājums, piedaloties Pārdevēja un Pircēja pārstāvim, Preces tiek izpakotas, un konstatētie trūkumi tiek fiksēti abpusēji saskaņotā un parakstītā aktā. Pretenzijas par Preču skaitu, iepakojuma bojājumiem vai Preču ārējiem bojājumiem, kas izteiktas vēlāk, Pārdevējam nav saistošas.

    Pircējam īpašuma tiesības uz Preci pāriet brīdī, kad Prece apmaksāta pilnā apmērā un piegādāta, saskaņā ar šiem noteikumiem un distances Līguma noteikumiem.

      PRECES GARANTIJA UN SERVISS

      Visām E-veikalā pirktajām Precēm ir divu gadu Preču garantija.

      Preces nodošanai garantijas remontā nepieciešams uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu.

      Preču garantijas apkalpošanu nodrošina Pārdevēja sadarbības partnera AS "Capital" servisa centrā – Ganību dambī 23c, Rīgā (darba laiks: darba dienās, no plkst.9:00 līdz 18:00, tel. 67517824).

         

        Pārdevēja rekvizīti:

        Nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TEDRA PARTNERI"
        Reģistrācijas numurs: 40003681507
        Juridiskā adrese: Ganību dambis 23C, Rīga, Latvija
        Tālrunis.: +371 67517835
        e-pasts:  info@tedra.lv