Privātuma politika

Datu apstrādes apjoms

SIA “Tedra Partneri” apņemas uzkrāt un saglabāt tikai tādus personas datus, kas ir nepieciešami SIA “Tedra Partneri” komercdarbības veikšanai. SIA “Tedra Partneri” arī apņemas nodrošināt apstrādāto personas datu pareizību un pilnīgumu, norādot klientiem pēc iespējas precīzāk, kā ievadīt savus datus korekti un pilnīgi.

SIA “Tedra Partneri” apstrādās personas datus, lai nodrošinātu to konfidencialitāti un pielietos visus piemērotos līdzekļus un rīkus, lai novērstu jebkādu neatļautu piekļuvi. SIA “Tedra Partneri” uzkrāj un apstrādā Personas datus tikai SIA “Tedra Partneri” pienākumu izpildes vajadzībām atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Personas dati netiks nodoti nevienai trešajai personai, izņemot gadījumus, kad tam ir piekritis Datu subjekts, tas ir nepieciešams SIA “Tedra Partneri” un Datu subjekta savstarpējo līgumsaistību izpildei vai ir citādi atļauts vai uzdots saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.

Datu aktualizācija

SIA “Tedra Partneri” apņemas nodrošināt Personas datu pareizību un paļaujas uz saviem klientiem, piegādātājiem un citām trešajām personām, kas nodod Personas datus, ka tiks nodrošināta nodoto Personas datu pilnība un pareizība.

Nepieciešamības gadījumā Datu subjekts ir tiesīgs jebkurā laikā grozīt, papildināt vai dzēst Personas datus, kas par viņu saglabāti viņa lietotāja kontā. 

Datu drošība un izmantošana

Ja klients ir nolēmis reģistrēties Vietnē, klientam tiks lūgts sniegt informāciju par viņa vārdu, uzvārdu, adresi, e-pasta adresi un citiem datiem. SIA “Tedra Partneri” ir tiesīgi izmantot sniegto informāciju, lai personalizētu un uzlabotu Vietnes darbību. Tas var izpausties, kā, piemēram, bet ne tikai, reklāmas piedāvājumi, kas sagatavoti atbilstoši klienta iepriekšējiem pirkumiem un kas sniegti klientam esot tiešsaistē vai izmantojot e-pastu ar attiecīgu klienta piekrišanu, vai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 

SIA “Tedra Partneri” veiks personas datu apstrādi, lai nodrošinātu to konfidencialitāti un piemēros iekšējās procedūras un kontroles līdzekļus, lai novērstu neatļautu personas datu lietošanu, piekļuvi, izpaušanu, kopēšanu, grozīšanu vai sabojāšanu, kā arī pielietos visus saprātīgos līdzekļus, lai nodrošinātu personas datu drošību, integritāti un privātumu. 

SIA “Tedra Partneri” apstrādās Personas datus tikai godprātīgi un atbilstoši likumam un neizmantos Personas datus nolūkiem, kas neatbilst mērķiem, kuru dēļ SIA “Tedra Partneri” ir saņēmusi Personas datus.

Uzkrātos klienta Personas datus SIA “Tedra Partneri” apstrādās, lai: izpildītu pasūtījumus; palīdzētu SIA “Tedra Partneri” uzlabot Vietni un informācijas pieejamību klientam tiešsaistē; nodrošinātu klientam informāciju par SIA “Tedra Partneri” produktiem un pakalpojumiem;  pasūtījuma izdarīšanas, klientu atbalsta, maksājumu veikšanas un pakalpojumu sniegšanas vajadzībām; un citādi saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem. 

Preču un pakalpojumu pasūtīšana tiešsaistē

Ja klients vēlas izdarīt pasūtījumu, esot tiešsaistē, SIA “Tedra Partneri” ir nepieciešams zināt klienta vārdu, uzvāru, e-pasta adresi, tālruņa numuru, pasta adresi un datus, kas saistīti ar maksājuma veikšanu (piemēram, kredītkartes numurs un derīguma termiņš). Tas ļauj SIA “Tedra Partneri” nodrošināt pilnvērtīgu klienta pasūtījuma izpildi un informēt par pasūtījuma izpildes statusu. 

Sīkdatnes

SIA “Tedra Partneri” ir tiesīgs vākt datus par tīmekļa vietnes lietotāju, izmantojot sīkdatnes („Cookies”), lai uzlabotu lietotājiem pieejamos pakalpojumus. Sīkdatnes  ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu. Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina klientu par sīkdatņu  izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai klients piekrīt tās pieņemt. Sīkdatņu nepieņemšana neaizliegs klientam lietot Vietni, taču tas var ierobežot klientam Vietnes izmantošanas iespējas. 

Trešās puses

SIA “Tedra Partneri” nenodos Personas datus trešajām personām, izņemot, ciktāl tas nepieciešams saprātīgai komercdarbības īstenošanai, nodrošinot, ka attiecīgās trešās personas saglabā Personas datu konfidencialitāti un nodrošina piemērotu aizsardzību. SIA “Tedra Partneri” nodos Personas datus SIA “Tedra Partneri” piegādātājiem, apakšuzņēmējiem, stratēģiskajiem partneriem un citiem, kas palīdz SIA “Tedra Partneri” un tās klientiem komercdarbības veikšanā, lai īstenotu attiecīgo sadarbību. Tomēr šādos gadījumos SIA “Tedra Partneri” pieprasīs no datu saņēmējiem apņemšanos izmantot saņemto informāciju tikai tiem nolūkiem, kuru dēļ dati tika nodoti, un saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

SIA “Tedra Partneri” pieliks saprātīgas pūles, lai nodrošinātu, ka gadījumos, kad Personas dati tiek nodoti uz ārvalstīm, tiem tiek nodrošināta adekvāta aizsardzība.

SIA “Tedra Partneri” apņemas nenodot Personas datus organizācijai vai jebkādai citai personai, kas atrodas valstī, kurā nav nodrošināts adekvāts personas datu aizsardzības līmenis, izņemot šādus gadījumus:

• Nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu līgumu ar klientu vai izpildītu līgumu ar klientu;

• Nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu, kas noslēgts klienta interesēs;

• Nodošana ir atļauta saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām;

• Klients ir devis savu piekrišanu;

Attiecībā uz personu identificējošu informāciju, kas nodota uz citu valsti, var tikt piemēroti attiecīgās valsts normatīvie akti, ieskaitot normatīvie akti attiecībā uz valsts drošību, terorisma apkarošanu, kas var atļaut tiesībsargājošām iestādēm vai uzraudzību īstenojošām iestādēm piekļūt privātpersonu rīcībā esošai informācijai. 

Piekļuve personas datiem

Balstoties uz pamatotu rakstveida pieprasījumu, SIA “Tedra Partneri” informēs Datu subjektu par: 

  • Personas datiem, ko SIA “Tedra Partneri” apstrādā attiecībā uz viņu; datu ieguves avotu (ja normatīvie akti atļauj to izpaust); 
  • datumu, kad tika izdarītas pēdējās izmaiņas Personas datos;
  • mērķus, kuru sasniegšanai Personas dati tiek apstrādāti; datu saņēmējus vai datu saņēmēju kategorijas; 
  • un vai informācija tiek apstrādāta automatizēti. 

SIA “Tedra Partneri” veiks nepieciešamās darbības, lai izlabotu vai dzēstu jebkādas neprecizitātes Personas datos, par kurām darīts zināms tiešā veidā vai izmantojot pieejamos pakalpojumus. SIA “Tedra Partneri” saprātīgu iespēju robežās informēs klienta Personas datu saņēmējus par šādām izmaiņām. Tomēr, SIA “Tedra Partneri” ir tiesīga ierobežot piekļuvi, iespējas koriģēt vai dzēst datus saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. SIA “Tedra Partneri” var izstrādāt noteikumus piekļuvei Personas datiem, tai skaitā noteikt kārtību un nodevas par piekļuves nodrošināšanu.

Personas datu rediģēšana vai dzēšana

Nepieciešamības gadījumā Datu subjekts ir tiesīgs jebkurā laikā grozīt, papildināt vai dzēst Personas datus, kas par viņu saglabāti viņa lietotāja kontā. 

Gadījumā, ja lietotājs vēlas: attiekties no turpmākas ziņojumu saņemšanas, pilnībā dzēst savus Personas datus no servisa, radušies kādi jautājumi par jūsu Personas datu izmantošanu, lūdzam kontaktēties ar SIA “Tedra Partneri” pa e-pastu: info@tedra.lv vai zvanot pa tālruni +371 67517835

Pielāgojumi un izmaiņas privātuma politikā

SIA “Tedra Partneri” ir tiesīgi grozīt Privātuma aizsardzības noteikumus pēc saviem ieskatiem.